اسکنهای رادیوایزوتوپ (گاما اسکن):

گاما اسکن دیجیتال Dual Head با زاویه متغیر مدل E.CAM آلمان

اسکن پرفیوژن قلب با استرس دارویی یا تست ورزش بروش SPECT & gated SPECT   

اسکن استخوان بروشWhole body – Three phase – SPECT

اسکن پرفیوژن و ونتیلاسیون ریه ها بروش SPECT

اسکن بیماریهای التهابی و عفونتها با گالیوم و UBI

اسکن تومورها شامل اسکن تمام بدن با گالیوم – ید رادیواکتیو- Octerotate- MIBG – MIBI - DMSA V

اسکن غده لنفاوی نگهبان در سرطان ها(SLN)

اسکن کلیه ها شامل دیورتیک رنوگرام  با محاسبه Differential function - اسکن DMSA با محاسبه  Geometric differential function - اسکن DTPA  با محاسبه Differential GFR  و اسکن کاپتوپریل .

اسکن برگشت ادراری مثانه (RNC).

اسکن تیروئید- جذب تیروئید.

اسکن پاراتیروئید بروشSPECT

اسکن پرفیوژن مغز بروش SPECT

اسکن دوپامین مغز DAT (بیماری پارکینسون) بروش SPECT

اسکن خونریزی گوارشی .

 اسکن دیورتیکول مکل.

اسکن تخلیه معده.

اسکن کبد و طحال.

اسکن کیسه صفرا و مجاری صفراوی HIDA

اسکن همانژیوم کبد RBC

اسکن طحال فرعی Denatured RBC

اسکن بیضه ها.

اسکن مجاری و غدد لنفاوی (لنفوسنتی گرافی).

اسکن مجاری اشکی.

 

درمان رادیواکتیو:

درمان پرکاری تیروئید با ید رادیواکتیو

درمان متاستازهای استخوانی با متاسترون و ساماریوم و سایر رادیوداروها.

 

 

 

سنجش تراکم استخوان

جدیدترین دستگاه دانسیتومتری شرکت Norland آمریکا دارای تاییدیه FDA آمریکا

کمترین میزان اشعه به بیمار با دقت بالا.

دارای منحنی استاندارد ویژه بزرگسالان و اطفال بطور مجزا.

تشخیص پوکی استخوان با معیارهای T-score  &  Z-score

محاسبه خطر مطلق شکستگی استخوان (FRAX) طبق استاندارد سازمان جهانی بهداشت و تعیین نیاز به درمان.  

محاسبه تغییرات تراکم استخوان در طول زمان با مقایسه با نتایج قبلی و بررسی اثر درمان.

نظارت و حضور مستمر مسئول فنی بر انجام دانسیتومتری و گزارش نتایج توسط پزشک متخصص دارای تاییدیه از مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی ایران.

انجام اسکن در محیطی مناسب توسط تکنسین خانم با تجربه.

 

 

آزمایشگاه:

آزمایش هورمونها و عملکرد تیروئید با روش دقیق گاما RIA  &  IRMA

تست تنفسی اوره:

تست عفونت معده (UBT)  با روش دقیق کربن 14.